Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Αξιόπιστο και ευέλικτο πρόγραμμα μισθοδοσίας

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος κάθε επιχείρησης. Το αξιόπιστο και συγχρόνως ευέλικτο πρόγραμμα μισθοδοσίας προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα προσωπικά και μισθολογικά στοιχεία της μισθοδοσίας του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας.

Διευρυμένη δυνατότητα παραγωγής αναφορών σε μορφή excel

Στατιστικά στοιχεία για προσωπικά ή μισθολογικά στοιχεία.

Παραγωγή λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας.

Αναλυτική κοστολόγηση με αναφορές που ταξινομούνται ανά εργαζόμενο, τμήμα εργασίας, ειδικότητα κλπ.

Δυνατότητα αποστολής ατομικής απόδειξης μισθοδοσίας με ηλεκτρονικό τρόπο στο προσωπικό email του εργαζομένου.

Υπολογισμός εκκαθάρισης μισθοδοσίας των εργαζομένων που παραιτούνται ή απολύονται.

Προετοιμασία καταστάσεων υπολογισμού προβλέψεων για Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα και Επίδομα αδείας και όποιας άλλης παροχής δίνεται στους εργαζόμενους.

Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, καταστάσεων προσωπικού κλπ.

Εκπόνηση προϋπολογισμού για την επόμενη χρήση σύμφωνα με τις υποθέσεις, παραμέτρους και ειδικά σενάρια που θα μας δοθούν.

Προετοιμασία και ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε ασφαλιστικά ταμεία.

Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους συμβούλους μας για την υποστήριξη σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.

Άμεση ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Προετοιμασία και υποβολή της ετήσιας οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών για κάθε εργαζόμενο για προσωπική χρήση κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων.

Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά ταμεία.

Υποστήριξη σε έλεγχο ασφαλιστικών ταμείων και διορθώσεις ΑΠΔ

Υποστήριξη σε θέματα αρχειοθέτησης ή άλλων εσωτερικών διαδικασιών που αγγίζουν θέματα της μισθοδοσίας.